OUP 

 

Članak 1. 

Područje valjanosti, definicije pojmova

 

(1) Ovi Opći uvjeti prodaje (u nastavku: OUP) vrijede za sve ugovore sklopljene u našoj internetskoj trgovini između nas

 

Friendly House Handels-GmbH 

Wiedner Hauptstr.39 

1040 Wien (Austrija) 

Telefon: +43/ 1/ 503 4 503, 

zastupano po Oliveru Paaru, 

 

- u nastavku „ponuđač“ -

 

i

 

kupca navedenog u članku 2. ugovora

 

 - u nastavku „kupac“ - 

 

(2) Za poslovni odnos između ponuđača internetske trgovine (u nastavku „ponuđač“) i kupca (u nastavku „kupac“) vrijede isključivo sljedeći Opći uvjeti poslovanja u verziji aktualnoj u trenutku naručivanja. Ne priznaju se nikakvi drukčiji opći uvjeti poslovanja naručitelja osim ako se ponuđač pisanim putem izričito ne složi s njima.

 

(3) Kupac je potrošač ako se svrha naručenih isporuka i usluga ne može uglavnom pripisati njegovoj komercijalnoj ili samostalnoj poslovnoj djelatnosti. Za razliku od toga, poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili pravno sposobno društvo osoba koje pri zaključivanju ugovora djeluje u okviru obavljanja svoje komercijalne ili samostalne poslovne djelatnosti.

 

Članak 2. 

Zaključenje ugovora

 

(1) Kupac iz ponuđačeva asortimana može odabrati proizvode, posebno opremu za DJ-e i studijske instrumente i sustave te ih pomoću gumba „Ubaci u košaricu“ skupiti u takozvanoj košarici. Gumbom „Narudžba uz plaćanje“ daje obvezujući nalog za kupnju robe koja se nalazi u košarici. Kupac prije slanja narudžbe u svakom trenutku može mijenjati i pregledavati podatke. Pogreške u unosima (npr. u pogledu visine narudžbe ili željenog broja) možete ispraviti u svakom trenutku tako da na stranici pregleda provjerite podatke te da gumbom „Natrag“ u svojem pregledniku dođete na prethodnu stranicu. Tada možete u dotičnim kućicama ispraviti svoj unos. Možete i posve odustati od naručivanja tako da zatvorite prozor preglednika. No, narudžba se može predati i poslati samo sako je kupac klikom na gumb „Prihvatite OUP“ prihvatio ove uvjete ugovora te ih tako preuzeo u svoju narudžbu.

 

(2) Ponuđač će zatim kupcu e-poštom poslati automatsku potvrdu prijma u kojoj će još jedanput biti navedena kupčeva narudžba i koju kupac može ispisati funkcijom „Ispis“. Automatska potvrda prijma dokumentira samo da je ponuđač zaprimio kupčevu narudžbu i ne predstavlja prihvaćanje narudžbe. Ugovor se smatra sklopljenim tek kada ponuđač pošalje izjavu o prihvaćanju koja se šalje zasebnom e-porukom (potvrda narudžbe). Tekst ugovora (koji obuhvaća narudžbu, OUP i potvrdu narudžbe) šalje se kupcu (potvrda ugovora) na trajnom nosaču podataka (e-poštom ili otisnuto na papiru) u navedenoj e-poruci ili u zasebnoj e-poruci, a najkasnije u trenutku isporuke robe. Tekst ugovora pohranjuje se uz osiguranje zaštite podataka.

 

(3) Ugovor se sklapa na jeziku zemlje u kojoj je izvršena narudžba.

 

Članak 3. 

Isporuka, raspoloživost robe

 

(1) Rokovi isporuke koje navodimo računaju se od trenutka naše potvrde narudžbe uz prethodno plaćanje kupoprodajne cijene. Ako u našoj internetskoj trgovini za neku robu nisu navedeni rokovi isporuke ili nisu navedeni nikakvi rokovi isporuke, rok isporuke iznosi do 3 dana.

 

(2) Ako u trenutku kupčeve narudžbe nema raspoloživih primjeraka proizvoda koje je naručio, ponuđač će kupca u potvrdi narudžbe odmah obavijestiti o tome. Ako proizvod trajno nije isporučiv, ponuđač odustaje od potvrde narudžbe. U tom slučaju nema zaključenja ugovora.

 

(3) Ako proizvod, koji je kupac naveo u narudžbi, samo privremeno nije raspoloživ, ponuđač će kupca također odmah obavijestiti o tome u potvrdi narudžbe.

 

(4) Postoje sljedeća ograničenja isporuke: Ponuđač isporučuje samo kupcima s prebivalištem (adresom za račun) u Austriji ili nekoj od zemalja članica EU-a i koji u toj zemlji mogu navesti adresu za isporuku. 

 

 

Članak 4. 

Pridržaj prava vlasništva

 

Isporučena roba ostaje vlasništvo ponuđača sve do potpune uplate kupoprodajne cijene.

 

Članak 5. 

Cijene i troškovi otpreme

 

(1) Sve cijene, koju su navedene na ponuđačevoj mrežnoj stranici ponuđača, izražene su s aktualnim zakonskim porezom na dodanu vrijednost.

 

(2) Kuproprodajne cijene ne uključuju troškove isporuke, montaže niti postavljanja. Ponuđač prema želji može izvesti odnosno organizirati te radove uz posebnu naplatu. Pritom će se stvarno nastali troškovi za prijevoz odnosno isporuku zaračunati s primjerenim dodatkom za režijske troškove, a najmanje s naknadom za prijevoz koja vrijedi na dan isporuke ili je uobičajena za odabranu vrstu prijevoza. Radovi montaže obračunavaju se prema utrošenom vremenu, pri čemu se ugovorenim smatra satnica radnika uobičajena u dotičnom sektoru. Pod točkom izbornika Troškovi dostave i vrijeme isporuke pobliže su prikazani uvjeti isporuke i plaćanja te mogući načini plaćanja kao i ponuđačevi troškovi otpreme.

 

(3) Troškovi otpreme navedeni su u cijenama u ponuđačevoj internetskoj trgovini. Cijena s nastalim troškovima otpreme uz to se prikazuje u masci za naručivanje prije nego što kupac pošalje narudžbu.

 

(4) Roba se šalje paketnom dostavom. Ako je kupac potrošač, ponuđač kao poduzetnik snosi rizik otpreme osim ako je kupac od špeditera, prijevoznika, osobe imenovane za obavljanje otpreme ili neke ustanove naručio obavljanje otpreme, a da poduzetnik kupcu nije prethodno naveo tu osobu niti ustanovu. U tom slučaju rizik otpreme prelazi na kupca kada ponuđač robu preda logističkom poduzeću / prijevozniku.

Ako je kupac poduzetnik, rizik otpreme prelazi na kupca kada ponuđač robu preda logističkom poduzeću / prijevozniku. 

 

(5) Kupac je u slučaju opoziva dužan snositi neposredne troškove.

 

Članak 6. 

Načini plaćanja

 

(1) Kupac može platiti kreditnom karticom, avansnim plaćanjem, trenutačnom doznakom, e-djelomičnim plaćanjem ili Paypalom.

 

(2) Kupac može u svakom trenutku promijeniti način plaćanja pohranjen u svojem korisničkom računu.

 

(3) Plaćanje kupoprodajne cijene dospijeva neposredno po sklapanju ugovora. Ako je dospijeće plaćanja određeno kalendarom, kupac propuštanjem termina ulazi u kašnjenje. U tom je slučaju dužan ponuđaču platiti godišnje zatezne kamate u visini od 5 posto iznad osnovne kamatne stope.

 

(4) Kupčeva obveza plaćanja zateznih kamata ne isključuje ponuđačevo pravo na naknadu ostale štete uslijed kašnjenja.

 

Članak 7. 

Odgovornost za materijalne nedostatke, jamstvo

 

(1) Ako je kupac potrošač, ponuđač snosi odgovornost za materijalne nedostatke prema zakonskim propisima koji vrijede za to područje. Jamstveni rok iznosi 2 godine.

 

(2) Ako je kupac poduzetnik, jamstveni rok iznosi 12 mjeseci.

 

(3) Potrošači imaju 3 godine jamstva Friendly House na svu robu. Poduzetnici imaju proizvođačevo jamstvo samo na dotičnu robu. To ne utječe na pravo na jamstvo. 

 

Članak 8. 

Odgovornost

 

(1) Isključeni su kupčevi zahtjevi za naknadu štete. Iznimka su kupčevi zahtjevi za naknadu štete iz povrede života, tijela, zdravlja ili povrede bitnih ugovornih obveza (kardinalnih obveza) te odgovornost za ostale štete utemeljene na namjernoj povredi obveze ili povredi obveze uslijed grubog nemara od strane ponuđača, njegovih zakonskih zastupnika ili zastupnika pri ispunjenju. Bitne ugovorne obveze jesu one čije je ispunjenje potrebno za postizanje cilja ugovora.

 

(2) Pri potvrdi bitnih ugovornih obveza ponuđač snosi odgovornost samo za predvidivu, tipičnu štetu ako je uzrokovana jednostavnim nehajem, osim ako je riječ o kupčevim zahtjevima za naknadu štete na temelju povrede života, tijela ili zdravlja.

 

(3) Ograničenja stavka 1. i 2. vrijede i u korist ponuđačevih zakonskih zastupnika i zastupnika pri ispunjenju ako se zahtjevi podnose izravno protiv njih.

 

(4) Ograničenja odgovornosti koja proizlaze iz stavka 1. i 2. ne vrijede ako je ponuđač namjerno zatajio nedostatak ili ako je preuzeo jamstvo za svojstvo stvari. Isto vrijedi i ako su ponuđač i kupac sklopili dogovor u svojstvu stvari. To ne utječe na propise Zakona o jamstvu za proizvode.

 

Članak 9. 

Pravo opoziva

 

(1) U slučaju posla sklopljenog na daljinu potrošači imaju zakonom propisano pravo opoziva o kojem ponuđač informira na svojim mrežnim stranicama uz navođenje zakonskog okvira.

 

(2) Ako kupac kao potrošač iskoristi svoje pravo opoziva u skladu sa stavkom 1., kupac snosi redovite troškove povrata.

 

(3) Za ostalo u pogledu prava opoziva vrijede odredbe koje su detaljno navedene u zasebno navedenoj pouci u pravu opoziva (povezano).

 

Članak 10. 

Posljedice opoziva

 

Ako kupac opozove ovaj ugovor, ponuđač mu je dužan vratiti sve uplate uklj. troškove isporuke (osim dodatnih troškova nastalih na način da je kupac odabrao drukčiji način isporuke od povoljne standardne varijante koju je ponudio ponuđač) i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je zaprimio opoziv ovoga ugovora. Ponuđač će povrat izvršiti na jednak način na koji je kupac izvršio plaćanje osim ako je s kupcem izričito dogovoreno nešto drugo. Kupca se ni u kojem slučaju neće teretiti za naknade tog povrata.

 

Ponuđač može uskratiti povrat sve dok ne zaprimi vraćenu robu ili dok kupac ne podnese dokaz da je roba povratno poslana, ovisno o tome što prvo nastupi.

Kupac je dužan bez odlaganja, a svakako u roku od četrnaest dana od dana kada je ponuđač predao opoziv ovog ugovora, ponuđaču vratiti ili predati robu. Rok je ispoštovan ako kupac pošalje robu prije isteka roka od četrnaest dana.

Ponuđač snosi neposredne troškove povrata robe.

Kupac je dužan nadoknaditi možebitni gubitak vrijednosti robe samo ako je taj gubitak vrijednosti uzrokovan postupkom koji nije nužan za provjeru svojstava, karakteristika i načina rada robe. 

 

Članak 11. 

Završne odredbe

 

(1) Na ugovore između ponuđača i kupaca primjenjuje se pravo Republike Austrije uz isključenje primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj trgovini robe. To ne utječe na zakonske propise o ograničenju odabira prava i primjenjivosti obveznih propisa posebno države u kojem kupac kao potrošač ima prebivalište.

 

(2) Ako je kupac trgovac, pravna osoba javnog prava ili javno-pravni poseban fond, kao nadležni sud za sve sporove iz ugovora između kupca i ponuđača određuje se sud u sjedištu ponuđača.

 

(3) U slučaju pravne ništavosti pojedinih odredaba, ostali dijelovi ugovora ostaju obvezujući. Umjesto ništavih odredaba primjenjuju se zakonski propisi ako postoje. No, ako to nekoj od strana predstavlja nesavladivu poteškoću, ugovor postaje ništavan u cijelosti.

 

Alternativno rješavanje sporova u skladu s člankom 14., stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EU) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) i člankom 36. Zakona o alternativnom rješavanju sporova u potrošačkim stvarima:

 

Europska komisija pripremila je platformu za internetsko rješavanje sporova (OS) koju možete pronaći na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nismo dužni niti spremni sudjelovati u postupku rješavanja spora pred tijelom za mirenje s potrošačima.